KGI-TRAINING Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen, symposia, workshops en trainingen die door de KGI GROEP op deze site worden aangeboden

1. Aanmelding

1.1 De aanmelding voor deelname aan een activiteit dient schriftelijk te geschieden door middel van het sturen van een volledig en ondertekend aanmeldingsformulier naar: KGI , Postbus 226, 1130 AE, VOLENDAM. Een aanmelding via de website van het Kenniscentrum Geluidsisolatie is gelijkgesteld aan een schriftelijke aanmelding.

1.2 De definitieve inschrijving vindt plaats nadat de ingevulde (elektronische) inschrijving door KGI is ontvangen. De acceptatie van een aanmelding heeft tot gevolg dat tussen de aanmelder en KGI een overeenkomst ontstaat waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.

1.3 KGI is niet verplicht te onderzoeken of de aanmelding is gedaan door een daartoe bevoegde persoon. De aanmelder is persoonlijk verantwoordelijk voor de aanmelding en de financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien.

1.4 Na ontvangst van het aanmeldingsformulier stuurt KGI een reserveringsbevestiging en een factuur aan het in de aanmelding opgegeven adres van de opdrachtgever. Indien de bevestiging niet binnen 5 werkdagen wordt ontvangen, wil dat niet zeggen dat er geen inschrijving heeft plaatsgevonden. U wordt verzocht in voorkomend geval contact op te nemen met de afdeling registratie, tel +31 (0)84 003 0094.

1.5 KGI kan de aanmelding van een deelnemer voor een workshop zonder opgave van redenen afwijzen. De deelnemer wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

1.6 Indien bij aanvang van de workshop het inschrijfgeld door KGI niet is ontvangen, is KGI gerechtigd de cursist van deelname uit te sluiten. De betalingsverplichting blijft onverminderd van kracht.

1.7 Bij onvoldoende belangstelling behoudt KGI zich het recht voor een activiteit te annuleren. In dat geval, maar ook indien een activiteit overtekend is, kunnen gegadigden worden ingeschreven bij een vergelijkbare activiteit op een andere datum en/of plaats.

2. Administratieve regels

2.1 Annulering van de aanmelding is alleen mogelijk onder de volgende voorwaarden:

1. de annulering dient altijd schriftelijk te geschieden aan KGI, Postbus 226, 1130 AE te VOLENDAM;
2. bij annulering tot 21 dagen vóór aanvang van de training wordt 75% van het inschrijfgeld aan de opdrachtgever terugbetaald.
3. bij annulering binnen 21 dagen vóór aanvang van de training is het volledige inschrijfbedrag verschuldigd; wel mag er een plaatsvervanger worden gestuurd.

2.2 Bij verhindering heeft de opdrachtgever het recht een plaatsvervanger te sturen.

2.3 Indien bij annulering van de overeenkomst niet is voldaan aan de voorwaarden, gesteld in artikel 2.1, is de opdrachtgever het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

3. Betaling

3.1 Het inschrijfgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

3.2 De door KGI verzonden factuur dient door de cliënt binnen 15 werkdagen na factuurdatum doch vóór de activiteit start, te zijn voldaan. Bij verzuim van tijdige betaling van het factuurbedrag of een deel daarvan is KGI gerechtigd per maand de wettelijke toegestane rente over het factuurbedrag in rekening te brengen. Indien tot incasso wordt overgegaan, zijn alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

4. Algemeen

4.1 De deelnemer aan activiteiten mag het uitgedeelde (les)materiaal uitsluitend zelf gebruiken. Het auteursrecht berust bij KGI.

4.2 Indien de deelnemer niet, of in beperkte mate, gebruik maakt van het recht tot bijwoning van de bijeenkomsten die deel uitmaken van het congres/de workshop waarvoor hij/zij staat ingeschreven, zal er geen restitutie van (een gedeelte van het inschrijfgeld) plaatsvinden.

4.3 Voor eventuele schade, voortvloeiend uit het veranderen van een datum of locatie, is KGI niet verantwoordelijk.

Vastgesteld:

KVK  56769504
BTW NL 820535710B01
KGI VOLENDAM

Twitter

No tweets found.

Geluidsisolatie tips ontvangen?

Kenniscentrum Geluidsisolatie

Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam

+31 (0)84 003 0094 (worden servicekosten berekend)

Neem contact op